Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Navigation aller Website-Bereiche

Privacy Policy

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Na tejto internetovej stránke získavame osobné údaje len v technicky nevyhnutnom rozsahu. Nasledujúce vyhlásenie vám poskytne prehľad o tom, aký druh údajov a na aký účel ich získavame.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom zodpovedným za získavanie, spracúvanie a využívanie vašich osobných údajov je spoločnosť

Materna Information & Communications SE
Voßkuhle 37
44141 Dortmund
Nemecko

(ďalej len „Materna“)

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov je vám k dispozícii naša externá zodpovedná osoba:

Materna Information & Communications SE
Osobne/dôverne pre zodpovednú osobu
Voßkuhle 37
44141 Dortmund
Nemecko
E-mail: datenschutz@materna.group

O spracúvaní údajov na tejto internetovej stránke

a) Opis a rozsah spracúvania osobných údajov

Materna získava a automaticky uchováva informácie, ktoré nám poskytne Váš prehľadávač. Patria sem:

 • typ a verzia prehľadávača
 • použitý operačný systém
 • referenčná URL (predtým navštívená stránka)
 • názov hostiteľa komunikujúceho počítača (IP adresa)
 • dátum a čas požiadavky servera
 • vyvolané stránky a súbory

Tieto údaje nevieme priradiť k jednej alebo viacerým určitým osobám.

b) Právny základ spracúvania údajov

Právny základ uchovávania údajov/logfiles tvorí čl. 6 ods. 1 f) GDPR.

c) Účel spracúvania údajov

Uchovávanie v logfiles zabezpečuje správnu funkčnosť internetovej stránky a okrem toho slúži na vylepšovanie a bezpečnosť našich systémov. K vyhodnocovaniu údajov nad tento rámec (napríklad na marketingové účely) v tejto súvislosti nedochádza.

d) Doba uchovávania

Údaje uložené spoločnosťou Materna sa vymažú, ak už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu ich zberu. Uskutoční sa to najneskôr po siedmych dňoch. Dlhšie trvajúce uchovávanie je možné. V tomto prípade sa vymažú alebo zakódujú IP adresy používateľov, takže priradenie vyvolávajúceho klienta už nie je možné.

e) Možnosť námietky a odstránenia

Zaznamenávanie uvedených údajov je nevyhnutné pre prevádzku internetovej stránky. Užívateľ teda nemá žiadnu možnosť námietky.

Cookies

a) Opis a rozsah spracúvania osobných údajov

Internetové stránky používajú na viacerých miestach takzvané cookies. Slúžia na používateľsky optimálnejšiu, efektívnejšiu a bezpečnejšiu prezentáciu našej ponuky. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a ktoré ukladá Váš prehliadač. Väčšina nami používaných cookies sú tzv. „session cookies“, ktoré sa po ukončení Vašej návštevy automaticky vymažú. Cookies nespôsobujú na Vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy. Používanie cookies môžete deaktivovať vo svojich nastaveniach prehliadača.

b) Právny základ spracúvania údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov pri používaní cookies tvorí čl. 6 ods. 1 f) GDPR. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov pri používaní cookies na účely analýzy tvorí v prípade udelenia príslušného súhlasu používateľa naďalej čl. 6 ods. 1 a) GDPR.

c) Účel spracúvania údajov

Technicky nevyhnutné cookies slúžia na zjednodušenie používania internetových stránok. Údaje používateľa zaznamenané prostredníctvom technicky nevyhnutných cookies sa nepoužívajú na vypracovanie profilov používateľov. Analytické cookies používame na zlepšenie kvality internetových stránok a ich obsahov. Prostredníctvom analytických cookies sa dozvieme, akým spôsobom sa používa internetová stránka a vďaka tomu vieme vždy optimalizovať našu ponuku.

d) Doba uchovávania, možnosť námietky a odstránenia

Cookies sa ukladajú na počítači používateľa a z neho sa odosielajú. Preto majú používatelia plnú kontrolu nad používaním cookies. Zmenou nastavení vo Vašom internetovom prehliadači môžete deaktivovať alebo obmedziť používanie cookies. Uložené cookies môžete kedykoľvek vymazať. Toto sa môže uskutočniť aj automaticky. Ak deaktivujete cookies pri našej internetovej stránke, nebudete možno môcť využívať všetky funkcie internetovej stránky v plnom rozsahu.

Kontaktný formulár a e-mail

a) Opis a rozsah spracúvania osobných údajov

Na našej internetovej stránke máte k dispozícii kontaktný formulár na jednoduché nadviazanie kontaktu. Údaje zadané do vstupnej masky sa pritom odosielajú do spoločnosti Materna a tam sa ukladajú. Okrem toho sa v okamihu odoslania uloží IP adresa používateľa, ako aj dátum a čas prenosu. Alternatívne môžete nadviazať kontakt aj prostredníctvom uvedenej e-mailovej adresy. V tomto prípade sa uložia osobné údaje používateľa, ktoré odoslal s e-mailom. Nedochádza k poskytnutiu údajov tretím osobám. Údaje sa použijú len na spracovanie dopytu.

b) Právny základ spracúvania údajov

Právny základ pre spracúvanie údajov tvorí pri udelení súhlasu používateľa čl. 6 ods. 1 a) GDPR. Právny základ pre spracúvanie údajov, ktoré boli poskytnuté v rámci odoslania e-mailu, tvorí čl. 6 ods. 1 f) GDPR. Ak má nadviazanie kontaktu prostredníctvom e-mailu za cieľ uzatvorenie zmluvy, dodatočný právny základ pre spracúvanie tvorí čl. 6 ods. 1 b) GDPR.

c) Účel spracúvania údajov

Spracúvanie osobných údajov slúži len na spracovanie záležitosti, pre ktorú ste s nami nadviazali kontakt. V prípade nadviazania kontaktu prostredníctvom e-mailu ide aj o nevyhnutný oprávnený záujem o spracovanie údajov. Ostatné spracúvané osobné údaje slúžia na zabránenie zneužitia kontaktného formuláru a na zaistenie bezpečnosti našich technických informačných systémov.

d) Doba uchovávania

Údaje sa vymažú, ak už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu ich zberu. V prípade osobných údajov zo vstupnej masky kontaktného formuláru a údajov, ktoré boli odoslané prostredníctvom e-mailu, zber údajov už nie je potrebný v prípade ukončenia príslušnej konverzácie s používateľom. Konverzácia sa považuje za ukončenú vtedy, ak zo situácie možno vyvodiť, že príslušná záležitosť bola objasnená a uzavretá.

e) Možnosť námietky a odstránenia

Používateľ má kedykoľvek možnosť odvolať svoj súhlas na spracúvanie údajov. Používateľ sa môže s týmto cieľom obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných možností uvedených na internetovej stránke. Pokiaľ nadviaže používateľ kontakt so spoločnosťou Materna prostredníctvom e-mailu, môže kedykoľvek vzniesť námietku proti ukladaniu jeho osobných údajov. V takomto prípade nemožno pokračovať v konverzácii.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše údaje budú poskytnuté pridruženým podnikom a partnerom v oblasti poskytovania služieb len v tom prípade, ak pracujú v našom poverení a ak podporujú spoločnosť Materna pri poskytovaní služieb. Spracúvanie Vašich osobných údajov poverenými poskytovateľmi služieb prebieha v rámci spracovávania objednávky podľa čl. 28 GDPR. Uvedení poskytovatelia služieb získajú prístup len k takým osobným informáciám, ktoré sú potrebné na výkon príslušnej činnosti. Títo poskytovatelia služieb nesmú poskytnúť Vaše osobné informácie tretím stranám a ani ich použiť na iné účely, najmä nie na vlastné reklamné účely.

Pokiaľ prídu externí poskytovatelia služieb do styku s Vašimi osobnými údajmi prostredníctvom právnych, technických a organizačných opatrení, ako aj prostredníctvom pravidelných kontrol, zabezpečili sme, aby aj oni dodržiavali platné predpisy o ochrane osobných údajov. Jednotlivo ide pritom o týchto príjemcov:

 • Empaction, https://empaction.com/de/, poskytovateľ riešenia na odosielanie newsletterov
 • Microsoft, poskytovateľ systému Dynamics CRM
 • kajado, poskytovateľ hostingu pre internetové stránky vo WordPresse (blog.materna.de, www.stressfrei-in-die-cloud.de, www.content-experience.de, www.materna-itforum.de)
 • BESL, poskytovateľ hostingu pre internetovú stránku www.oev-symposium.de
 • IBM, dodávateľ HR chatbotu pre spoločnosť Materna na báze produktu Watson od IBM.

Ku komerčnému poskytovaniu Vašich osobných údajov iným firmám nedochádza.

Google Analytics

a) Opis a rozsah spracúvania osobných údajov

Táto internetová stránka využíva Google Analytics, službu na analýzu internetových stránok od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Google Analytics využíva tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a umožňujú analýzu Vášho používania tejto internetovej stránky. Informácie o Vašom používaní tejto internetovej stránky, vytvorené prostredníctvom cookies, sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Pri aktivácii anonymizácie IP adresy na tejto internetovej stránke sa však v členských štátoch Európskej únie alebo iných zmluvných štátoch dohody o Európskom hospodárskom priestore najprv vaša IP adresa pre Google skráti. Vo výnimočných prípadoch sa prenáša celá IP adresa na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti.

Na žiadosť prevádzkovateľa tejto stránky Google využije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania tejto internetovej stránky, na zostavenie hlásení pre prevádzkovateľa stránky o aktivitách na jeho internetovej stránke a na poskytnutie ďalších služieb prevádzkovateľovi internetovej stránky, ktoré súvisia s využívaním internetovej stránky a internetu. IP adresa, ktorú odovzdáva Váš prehliadač v rámci Google Analytics, sa nespája s inými údajmi z Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť vhodným nastavením vášho internetového prehliadača; upozorňujeme vás však, že v tom prípade možno nebudete môcť v plnom rozsahu využiť všetky funkcie tejto internetovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zberu údajov generovaných prostredníctvom cookies a týkajúcich sa používania tejto internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, keď si stiahnete a do prehliadača nainštalujete plugin z tejto webovej lokality: Deaktivácia Google Analytics.

V súvislosti s diskusiou o používaní analytických nástrojov s kompletnými IP adresami by sme chceli upozorniť na to, že táto internetová stránka používa Google Analytics s rozšírením _anonymizeIp() a IP adresy sa preto spracúvajú len v skrátenom tvare, aby sa vylúčila priama možnosť identifikácie osoby.

b) Právny základ spracúvania údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov používateľov tvorí čl. 6 ods. 1 f) GDPR.

c) Účel spracúvania údajov

Spracúvanie osobných údajov používateľov nám umožňuje analyzovať spôsoby surfovania našich používateľov. Na základe vyhodnotenia získaných údajov sme schopní zostaviť informácie o používaní jednotlivých komponentov našej internetovej stránky. To nám pomáha vylepšovať internetovú stránku a optimalizovať ju pre používateľov. V tom je zahrnutý aj náš oprávnený záujem o spracúvanie údajov podľa čl. 6 ods. 1 f) GDPR. Anonymizáciou IP adresy sú v dostatočnej miere zohľadnené záujmy používateľov týkajúce sa ochrany ich osobných údajov.

d) Doba uchovávania

Informácie o trvaní uchovávania získate na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de.html alebo https://policies.google.com/?hl=de.

e) Možnosť námietky a odstránenia

Cookies sa ukladajú na počítači používateľa a z neho sa odosielajú. Preto majú používatelia plnú kontrolu nad používaním cookies. Zmenou nastavení vo Vašom internetovom prehliadači môžete deaktivovať alebo obmedziť používanie cookies. Uložené cookies môžete kedykoľvek vymazať. Toto sa môže uskutočniť aj automaticky. Ak deaktivujete cookies pri našej internetovej stránke, nebudete možno môcť využívať všetky funkcie internetovej stránky v plnom rozsahu.

Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov vytvorených prostredníctvom cookies a týkajúcich sa Vášho používania internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) v Google, ako aj spracúvaniu týchto údajov zo strany Google tým, že si zo stránky https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de stiahnete a nainštalujete „add-on“ (rozšírenie) do Vášho prehliadača.

Sie können sich hier entscheiden, ob in Ihrem Browser ein eindeutiger Webanalyse-Cookie abgelegt werden darf, um dem Betreiber der Website die Erfassung und Analyse verschiedener statistischer Daten zu ermöglichen. Wenn Sie sich dagegen entscheiden möchten, wählen Sie bitte die entsprechende Option, um den Deaktivierungs-Cookie in Ihrem Browser abzulegen.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Každá dotknutá osoba má právo na prístup k údajom podľa čl. 15 GDPR, právo na opravu podľa čl. 16 GDPR, právo na vymazanie podľa čl. 17 GDPR, právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR, právo namietať podľa čl. 21 GDPR, ako aj právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. V prípade práva na prístup k informáciám a práva na vymazanie platia obmedzenia podľa §§ 34 a 35 nemeckého zákona o ochrane osobných údajov.

a) Poučenie o možnosti podať sťažnosť

Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu pre ochranu osobných údajov, týkajúcu sa spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou Materna.

b) Poučenie o povinnosti poskytovania osobných údajov

Nie ste povinný poskytovať svoje osobné údaje. Svoje osobné údaje poskytujete dobrovoľne a nemá to najmä žiadny vplyv na výberové konanie, ktorého sa zúčastňujete.

c) Poučenie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania

Nepoužívame automatizované rozhodovanie, najmä nie automatizované rozhodovanie pri Vašej žiadosti o prijatie do zamestnania a ani profilovanie.

d) Poučenie o odvolaní súhlasu

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste udelili spoločnosti Materna, môžete kedykoľvek odvolať. Platí to aj pre odvolanie súhlasov, ktoré ste udelili spoločnosti Materna pred nadobudnutím platnosti všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda pred 25. májom 2018. Nezabúdajte, že odvolanie platí len pre budúcnosť. Netýka sa spracovateľských činností, ktoré boli vykonané pred odvolaním.

e) Právo na prevádzkovanie priameho marketingu v prípade spracúvania údajov

Podľa č. 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. V prípade námietky proti spracúvaniu osobných údajov z Vašej strany už nebudeme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje na tieto účely. Nezabúdajte, že námietka platí len pre budúcnosť. Netýka sa spracovateľských činností, ktoré boli vykonané pred namietnutím.

f) Upozornenie na právo námietky pri posudzovaní oprávnených záujmov

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe posudzovania oprávnených záujmov, môžete vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu. V prípade vznesenia takejto námietky Vás žiadame o uvedenie dôvodov, pre ktoré by sme nemali spracúvať Vaše osobné údaje spôsobom, ktorý sme tu uviedli. V prípade Vašej odôvodnenej námietky preveríme situáciu a ukončíme alebo upravíme spracúvanie údajov, alebo Vám objasníme naše dôvody, ktoré si nevyhnutne vyžadujú ochranu.

Zmeny vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo zmeny alebo úpravy tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov s dodržaním platných predpisov o ochrane osobných údajov.

Aktuálny stav je k 23.05.2018.